Tahání přívěsu s Bčkem

Víno, ženy, muži a zpěv. Pojďme si konečně odpočinout od vzduchem chlazených.
Uživatelský avatar
Pětišroub
stálý inventář fóra flat4
Příspěvky: 19267
Registrován: 02 led 2003

Tahání přívěsu s Bčkem

Příspěvekod Pětišroub » 25 zář 2013

já dnes nerozumím psanému textu, mohl by mi někdo osvětlit jak je to aktuálně s taháním přívěsu nad 750 kg?

Díky.


Věc: Vymezení řidičského oprávnění skupiny "B" po datu 19.01.2013 - důležité upozornění
Vážené kolegyně a kolegové,
zasíláme Vám důležité upozornění, týkající se rozsahu řidičského oprávnění skupiny „B“
stanovené zákonem č. 297/2011 Sb., kterým byl novelizován zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na
pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění
pozdějších předpisů, který nabyl účinnosti dne 19. ledna 2013.
Česká republika jako členský stát Evropské unie je povinna se řídit právním předpisy
Evropské unie a pokud se jedná o právní akty, které nejsou přímo aplikovatelné, je nutné provést
jejich transpozice do národní legislativy.
Tak tomu bylo i u Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2006/126/ES, o řidičských
průkazech (dále jen „směrnice o řidičských průkazech“), která byla do českého právního řádu
transponována prostřednictvím zákona č. 297/2011 Sb., přičemž transpozice byla provedena podle
českého znění směrnice o řidičských průkazech.
I když všechny jazykové verze unijních právních předpisů jsou rovnocenné a žádná z nich
nemá přednost před ostatními (srov. čl. 1 a čl. 4 nařízení 1/58/EHS o užívání jazyků v Evropském
hospodářském společenství, Úř. věst. L 17, 6. 10. 1958, s. 385, ve znění pozdějších předpisů), nelze
vyloučit, že některé jazykové verze se budou od jiných jazykových verzí odlišovat.
V důsledku přijetí Směrnice Komise 2012/36/EU ze dne 19. listopadu 2012, kterou se mění
směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/126/ES o řidičských průkazech (dále jen „směrnice
2012/36/EU“), došlo ke vzniku rozporu stávajícího českého znění směrnice o řidičských průkazech
a směrnice 2012/36/EU. Při podrobnějším prozkoumání obou unijních směrnic bylo beze vší
pochybnosti zjištěno, že česká verze směrnice o řidičských průkazech obsahuje v čl. 4 odst. 4
písm. b) nepřesnost, v důsledku které není směrnice o řidičských průkazech plně a správně
transponována do českého právního řádu.
Uvedené ustanovení se dotýká rozsahu řidičského oprávnění skupiny B, kde na základě
daného znění byl upraven rozsah řidičského oprávnění skupiny „B“, který je v zákoně č. 361/2000
Sb., stanoven v § 80a odst. 1 písm. f), kde je uvedeno, cit.:
„f) B jsou zařazena motorová vozidla s výjimkou vozidel uvedených v písmenech a) až e),
jejichž největší povolená hmotnost nepřevyšuje 3 500 kg, s nejvýše 8 místy k sezení kromě místa
řidiče, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti nepřevyšující
nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12
PO BOX 9, 110 15 Praha 1
 
 
495/2013-160-RP/1
2/3
750 kg, pokud největší povolená hmotnost této jízdní soupravy nepřevyšuje 3 500 kg nebo
v případě rozšíření rozsahu nepřevyšuje 4 250 kg,“
Na základě uvedeného znění ustanovení je možné spojit vozidla do jízdní soupravy pouze
za předpokladu, že největší povolená hmotnost přípojného vozidla bude vždy pouze 750 kg, tj. i za
předpokladu, že souprava bude o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 3 500 kg.
Rozpor, který byl zjištěn, se právě týká spojení vozidel do jízdních souprav, a to na základě
znění směrnice 2012/36/EU, ze které vyplývá, že je možné složit jízdní soupravu z motorového
vozidla o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 3 500 kg, za které je možné připojit přípojné
vozidlo o hmotnosti převyšující 750 kg, ale souprava nesmí převýšit největší povolenou
hmotnost 3 500 kg. Další možností, v rámci řidičského oprávnění skupiny „B“, je možné řízení
jízdní soupravy složené z motorového vozidla o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 3 500
kg, kdy je možné připojit přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti převyšující 750 kg, kdy
tato jízdní souprava přesáhne největší povolenou hmotnost 3 500 kg, ale nesmí přesáhnout 4 250
kg. Jedná se ale o rozšířený rozsah řidičského oprávnění, který řidič může získat pouze na základě
doplňovací zkoušky. Tato skutečnost se následně vyznačí v řidičském průkazu harmonizovaným
kódem 96.
S ohledem na tuto skutečnost Ministerstvo dopravy již připravuje změnu ustanovení § 80a
odst. 1 písm. f) zákona č. 361/2000 Sb., a navrhuje níže uvedený text, který již koresponduje
s unijním právem. Níže uvedený navrhovaný text úpravy bude v nejbližších dnech předložen do
meziresortního připomínkového řízení v rámci novelizace zákona č. 361/2000 Sb. Ustanovení
§ 80a odst. 1 písm. f) bude tedy předloženo v následujícím znění:
f) B jsou zařazena motorová vozidla s výjimkou vozidel uvedených v písmenech a) až
e), jejichž největší povolená hmotnost nepřevyšuje 3 500 kg, s nejvýše 8 místy k sezení kromě
místa řidiče, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo
1. o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg,
2. o největší povolené hmotnosti převyšující 750 kg, pokud největší povolená hmotnost této
jízdní soupravy nepřevyšuje 3 500 kg, nebo
3. o největší povolené hmotnosti převyšující 750 kg, pokud největší povolená hmotnost této
jízdní soupravy převyšuje 3 500 kg, ale nepřevyšuje 4 250 kg, jedná-li se o řidičské oprávnění
v rozšířeném rozsahu,“

Jak vyplývá z navrhovaného znění, především u bodů 1 a 2, lze vyhodnotit, že
korespondují se zněním zákona č. 361/2000 Sb., týkající se skupiny „B“ (§ 81 odst. 4), které bylo
obsahem zákona č. 361/2000 Sb., platným do 18. ledna 2013.
Znění daného ustanovení v provázanosti na bod 3 je nové, a rozšířený rozsah je možné
získat pouze na základě doplňovací zkoušky stanovené zákonem č. 247/2000 Sb., o získávání
a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Pro vyznačení rozšířeného rozsahu je stanoven
harmonizovaný kód 96 (zaznamená se do řidičského průkazu). Nutno podotknout, že výše
uvedené se týká všech držitelů řidičského oprávnění skupiny „B“, nikoliv pouze těch, kteří získají
řidičské oprávnění po 19. lednu 2013.
Pro vysvětlení dále uvádíme, že je-li ustanovení vnitrostátního práva v rozporu s unijním
právem, potom musí být přednostně aplikováno ustanovení unijního práva a konfliktní norma
vnitrostátního práva se v takovém případě stává automaticky neaplikovatelnou. Přímého účinku
směrnice se mohou jednotlivci dovolat před vnitrostátními soudy. Povinnost aplikovat ustanovení
směrnice namísto konfliktního vnitrostátního práva, mají nejen soudy, ale i správní orgány, tedy
i obecní úřady vykonávající přenesenou působnost a orgány Policie České republiky.
S ohledem na výše uvedené skutečnosti, Ministerstvo dopravy dospělo k jednoznačnému
závěru, že je nutné čl. 4 odst. 4 písm. b) směrnice o řidičských průkazech přiznat přímý účinek
495/2013-160-RP/1
3/3
a toto ustanovení jsou české správní orgány a orgány Policie České republiky povinny aplikovat
namísto dosavadní rozporné vnitrostátní úpravy, tj. do doby, než nabude účinnosti novela
zákona č. 361/2000 Sb. upravující tento nesoulad, se bude uplatňovat výše uvedený rozsah
řidičského oprávnění skupiny „B“ (navržené znění). Po přijetí návrhu bude s ohledem na znění
přechodného ustanovení toto řešení stanoveno i zákonem.
Závěrem uvádíme, že informace v této věci bude též poskytnuta Policii České republiky.
S pozdravem
Ing. Vladimír Vošický, Ph.D.
ředitel
Odbor dopravně správní
"Mně se nesmí nikdo divit." (Pětišroub, 2016)

Uživatelský avatar
TomB
mořský stařec flat4.org
Příspěvky: 629
Registrován: 26 dub 2010
Bydliště: Jílové

Re: Tahání přívěsu s Bčkem

Příspěvekod TomB » 25 zář 2013

Po přečtení chápu že je možno s obyč Bčkem tahati přívěs s vyšší hmotností než 750kg pokud hmotnost soupravy nepřevýší 3500kg
Kdo umí ten umí,kdo neumí...ten platí.

Uživatelský avatar
Herbie
zlej moderátor
Příspěvky: 12869
Registrován: 18 led 2003
Bydliště: Praha

Re: Tahání přívěsu s Bčkem

Příspěvekod Herbie » 25 zář 2013

já to tedy chápu takto


lehký osobák+přívěs 750kg = do 3500Kg ..... skupina B
lehký osobák+přívěs 1250kg = do 3500Kg .... skupina B

osobák+přívěs = nad 3500 do 4250 Kg ..... skupina BE
... a vůbec !

Uživatelský avatar
Ales-X
beznadějný žumpofil
Příspěvky: 974
Registrován: 18 čer 2008
Bydliště: Wild West
Kontaktovat uživatele:

Re: Tahání přívěsu s Bčkem

Příspěvekod Ales-X » 25 zář 2013

Za dva týdny se jdu na to školit tak pak můžu něco napsat ...

Uživatelský avatar
maxmax
stálý inventář fóra flat4
Příspěvky: 4990
Registrován: 25 pro 2007
Bydliště: Praha 8 a5
Kontaktovat uživatele:

Re: Tahání přívěsu s Bčkem

Příspěvekod maxmax » 25 zář 2013

Za svým autem stejně přívěs o větší hmotnosti než má Nábřeží Ludvíka Svobody neutáhneš :lol:

Ale vážně, s Béčkem smíš jet se soupravou která nepřesahuje 4250 kg
Za jedenácté: Nebudeš jiného vozu než VW říditi:

Uživatelský avatar
martin_100
stálý inventář fóra flat4
Příspěvky: 2032
Registrován: 01 srp 2007
Bydliště: Beercity
Kontaktovat uživatele:

Re: Tahání přívěsu s Bčkem

Příspěvekod martin_100 » 25 zář 2013

ale ještě pozor hmotnost přívěsu nesmí překročit hmotnost auta jinak je potřeba éčko

muj případ - busík má psanou váhu 1450 tažný max 1500 vlek můžu tahat s celkovou papírovou váhou do 1450 kg
většina podvalníků z půjčoven má v notách váhu 1600 kg tudím problém

Uživatelský avatar
Sam
vintage patolog
Příspěvky: 12350
Registrován: 24 říj 2003
Bydliště: nowhere
Kontaktovat uživatele:

Re: Tahání přívěsu s Bčkem

Příspěvekod Sam » 25 zář 2013

Textu také nerozumím, ale v Autoškole nás učili, že od ledna/2013 bude možné tahat s B pouze 750kg přívěs. Vše nad musí mít B+E.
Situaci před rokem 2013 neřeším.

Mimochodem, B+E má v dnešní době každé lečo. :D
May/1955 Ovali (typ 1/13)
Aug/1950 Brezel (typ 11c)
Jan/1950 Brezel (typ 11a)
Jul/1948 Brezel (typ 11)

Uživatelský avatar
Martyhasic
Příspěvky: 54
Registrován: 06 kvě 2011
Bydliště: Svitavsko
Kontaktovat uživatele:

Re: Tahání přívěsu s Bčkem

Příspěvekod Martyhasic » 25 zář 2013

Myslím, že(podle unie) můžeš s B-čkem tahat přívěs i nad 750kg, ale nesmíš překročit hmotnost soupravy 3500kg
a s B + 96 4250kg.

Cituji z http://www.adamek.cz/pick-up/pravo/taze ... u-ridicak/

Aktualizace 20. 7. 2013 – v zákonu je chyba
Dodatečně se ukázalo, že v zákonu je chyba, na jejíž opravě se už pracuje.
Výhledově by tedy měla začít platit pro řidiče významně příjemnější verze popisovaná Informací Ministerstva dopravy.

Připravovaná oprava

Podle dopisu, který Ministerstvo dopravy rozeslalo některým úřadům a dalším organizacím už 4. 2. 2013, a který lze nalézt na webu Asociace autoškol, je v novele zákona 361/2000 Sb. platné od 19. 1. 2013 (zákon 297/2011 Sb.) chyba, o které se už ví, a která snad bude opravena.
Jde o chybný překlad Evropské směrnice 2006/126/ES.
Správně má tedy platit výše citovaná Informace, kterou 1. 3. 2013 ministerstvo vystavilo na webu – bohužel už bez informace, že jde o odhalenou chybu v zákoně určenou k opravě, takže ta veřejná Informace při porovnání se zákonem (když se veřejně neřekne, že je chybný a určený k opravě) mylně působí jako zcela nesmyslný mylný výklad.
Návrh nového znění
f) B jsou zařazena motorová vozidla s výjimkou vozidel uvedených v písmenech a) až e), jejichž největší povolená hmotnost nepřevyšuje 3 500 kg, s nejvýše 8 místy k sezení kromě místa řidiče, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo
1. o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg,
2. o největší povolené hmotnosti převyšující 750 kg, pokud největší povolená hmotnost této jízdní soupravy nepřevyšuje 3 500 kg, nebo
3. o největší povolené hmotnosti převyšující 750 kg, pokud největší povolená hmotnost této jízdní soupravy převyšuje 3 500 kg, ale nepřevyšuje 4 250 kg, jedná-li se o řidičské oprávnění v rozšířeném rozsahu,


Příjemné je, že přímo podle dopisu Ministerstva dopravy zaslaného policii, úřadům a dalším institucím je při rozporu vnitrostátního práva (obsahujícího chybný překlad) s unijním právem přednostně aplikováno právo unijní (a že přednost unijního práva je u vnitrostátních soudů vymahatelná).
Což je v tomto případě dobře, protože už tedy de facto platí zamýšlená správná verze, vůči řidičům se skupinou B velice vstřícná.ŘP skupiny B s rozšířeným rozsahem (96) – nová možnost od 19. 1. 2013

Přibyla nová možnost pro řidiče, kterým jen o chlup nestačí B, a nechtějí si dělat B+E:
Řidič s béčkem si v případě zájmu může pořídit malé rozšíření 96,
se kterým hranice svého oprávnění kousek posune, aniž by si musel dělat hned B+E.

Dává to smysl, protože s holým béčkem se mohla a může řídit souprava až 3500 + 750 = 4250 kg,
a teď s tímto rozšířením bude možné (bez éčka) řídit i soupravu např. 3250 + 1000 = 4250 kg.
Hmotnost soupravy je stejná, takže se zdá být sympatické, že nebude vyžadováno B+E,
přitom ale dojde k určitému přesunu hmotnosti za kouli, takže se dá chápat i to, že nestačí holé B.

Uživatelský avatar
Pětišroub
stálý inventář fóra flat4
Příspěvky: 19267
Registrován: 02 led 2003

Re: Tahání přívěsu s Bčkem

Příspěvekod Pětišroub » 25 zář 2013

"Mně se nesmí nikdo divit." (Pětišroub, 2016)

Uživatelský avatar
BUTCH bus
stálý inventář fóra flat4
Příspěvky: 1298
Registrován: 16 čer 2009
Bydliště: Praha

Re: Tahání přívěsu s Bčkem

Příspěvekod BUTCH bus » 25 zář 2013

5š chce přitáhnout další novinku na VW scéně a ona se ukázala býti těžká? :wink:
OndraS

Uživatelský avatar
Martyhasic
Příspěvky: 54
Registrován: 06 kvě 2011
Bydliště: Svitavsko
Kontaktovat uživatele:

Re: Tahání přívěsu s Bčkem

Příspěvekod Martyhasic » 25 zář 2013

Takže, zatím platí, že s B-čkem můžeš tahat jen přívěs do 750kg a celkovou hmotností soupravy 3500kg a pracuje se na opravě chyby v zákoně, která vznikla chybným překladem směrnice EU.
Všichni četníci o tom ví,takže záleží na jakýho natrefíš.

http://www.abeceda-autoskoly.cz/Skupiny-RP/

Řidičské oprávnění skupiny B

- motorová vozidla s výjimkou vozidel skupin AM, A1, A2, A, jejichž největší povolená hmotnost nepřevyšuje 3 500 kg, s nejvýše 8 místy k sezení kromě místa řidiče, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg, pokud největší povolená hmotnost této jízdní soupravy nepřevyšuje 3 500 kg nebo v případě rozšíření rozsahu nepřevyšuje 4 250 kg,*
-vozidla zařazená do skupiny A1 s automatickou převodovkou
- vozidla zařazená do skupiny B1, tedy i tříkolová vozidla zařazená do skupiny A1

Rozšíření rozsahu skupiny B:
Pro soupravu složenou z motorového vozidla skupiny B a přípojného vozidla o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg, pokud největší povolená hmotnost této jízdní soupravy převyšuje 3 500 kg a nepřevyšuje 4 250 kg je nutné buďto řidičské oprávnění skupiny BE nebo složení tzv. „doplňovací zkoušky“ podle § 45a zákona č. 247/2000 Sb. V řidičském průkazu se vyznačuje harmonizačním kódem č.“96“.

* Text kurzívou vychází z nesprávného překladu směrnice Komise č. 2006/126/ES. Nyní je v legislativním procesu novela, která tento nedostatek odstraní:

Řidičské oprávnění skupiny B - text, který odpovídá směrnici 2006/126/ES:

1. Motorová vozidla s výjimkou vozidel skupin AM, A1, A2, A, jejichž největší povolená hmotnost nepřevyšuje 3 500 kg, s nejvýše 8 místy k sezení kromě místa řidiče, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo

a) o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg,

b) o největší povolené hmotnosti převyšující 750 kg, pokud největší povolená hmotnost této jízdní soupravy nepřevyšuje 3 500 kg, nebo

c) o největší povolené hmotnosti převyšující 750 kg, pokud největší povolená hmotnost této jízdní soupravy převyšuje 3 500 kg, ale nepřevyšuje 4 250 kg, jedná-li se o řidičské oprávnění v rozšířeném rozsahu.“ („B96“).

2. vozidla zařazená do skupiny A1 s automatickou převodovkou,

3. vozidla zařazená do skupiny B1, tedy i tříkolová vozidla zařazená do skupiny A1.

Uživatelský avatar
prak
špión 007
Příspěvky: 4470
Registrován: 19 úno 2003
Bydliště: Prak out of Prag
Kontaktovat uživatele:

Re: Tahání přívěsu s Bčkem

Příspěvekod prak » 25 zář 2013

takhle těžkého vzducháče stejně nikdo nemá :-)
prostě běžný podval vyžaduje BE, jinak


Řízení motorového vozidla bez držení příslušné skupiny nebo podskupiny řidičského oprávnění:
bodů 7
pokuta ve správním řízení 25 000-50 000,
Zákaz činnosti 1 rok-10 let

postih velmi znatelný
S broukem v hlavě - Prak von VW Brouk klub Prag a 17. předseda Jeď rychlejc.

Uživatelský avatar
wally
stálý inventář fóra flat4
Příspěvky: 2134
Registrován: 20 říj 2010
Bydliště: Praha 9 skorovenkov..:o)
Kontaktovat uživatele:

Re: Tahání přívěsu s Bčkem

Příspěvekod wally » 25 zář 2013

Závěr teda je, že bus 1100kg + 780kg Triton je cajk s B... [-o< Nějak jsem se ztratil...
Myslíme to vwážně...;o)
First Czech EBI-Racer on Weber carbs :D
------------------------------
Wally T2b doka 1976 - 2276ccm /brutal doka :)
Florián malookno 1963 - 1584 ccm
Karel KG 1963 - WBX / Typ5 / ???? ccm
Blue T2a 1970 Deluxe / 1679ccm / C25 /1x DRLA40 / CSP Python
------------------------------

Uživatelský avatar
prak
špión 007
Příspěvky: 4470
Registrován: 19 úno 2003
Bydliště: Prak out of Prag
Kontaktovat uživatele:

Re: Tahání přívěsu s Bčkem

Příspěvekod prak » 25 zář 2013

zatím z toho chápu, že ne
kromě toho se sčítají maximální hmotnosti
S broukem v hlavě - Prak von VW Brouk klub Prag a 17. předseda Jeď rychlejc.

Uživatelský avatar
prak
špión 007
Příspěvky: 4470
Registrován: 19 úno 2003
Bydliště: Prak out of Prag
Kontaktovat uživatele:

Re: Tahání přívěsu s Bčkem

Příspěvekod prak » 25 zář 2013

S broukem v hlavě - Prak von VW Brouk klub Prag a 17. předseda Jeď rychlejc.

Uživatelský avatar
Pětišroub
stálý inventář fóra flat4
Příspěvky: 19267
Registrován: 02 led 2003

Re: Tahání přívěsu s Bčkem

Příspěvekod Pětišroub » 25 zář 2013

dobroš, takže když mám na Boře maximální hmotnost 1960kg, a maximální hmotnost soupravy je podle TP 3360 kg znamená to, že můžu táhnout přívěs o maximální hmotnosti 1400 kg na řidičák B? Tažné je na to samozřejmě dimenzované.

Pokud bych chtěl na plaťák naložit auťák jak bude Policie při kontrole postupovat při zjišťování jeho hmotnosti jako nákladu? A když to budou cihly, nebo jiný materiál který nemá technický průkaz?
"Mně se nesmí nikdo divit." (Pětišroub, 2016)

Uživatelský avatar
prak
špión 007
Příspěvky: 4470
Registrován: 19 úno 2003
Bydliště: Prak out of Prag
Kontaktovat uživatele:

Re: Tahání přívěsu s Bčkem

Příspěvekod prak » 25 zář 2013

dneska můžeš s B táhnout pouze přívěs s celkovou maximální hmotností do 750 kg
v TP přívěsu se kolonka jmenuje "největší technicky přípustná hmotnost"
po zapracování změny a uveřejnění ve Sbírce zákonů jak čtu můžeš na "B" táhnout i těžší, pokud souprava bude tvořena vozidly s největšími tph do 3500 kg
je fuk co vezeš, jestli luft, cihly, nebo obytňák, důležitý je údaj v ORV

takže počkat až vyjde aktualizované znění
do té doby se při kontrole schovat za výklad MV ČR,
S broukem v hlavě - Prak von VW Brouk klub Prag a 17. předseda Jeď rychlejc.

Uživatelský avatar
Sam
vintage patolog
Příspěvky: 12350
Registrován: 24 říj 2003
Bydliště: nowhere
Kontaktovat uživatele:

Re: Tahání přívěsu s Bčkem

Příspěvekod Sam » 25 zář 2013

prak píše:dneska můžeš s B táhnout pouze přívěs s celkovou maximální hmotností do 750 kg
v TP přívěsu se kolonka jmenuje "největší technicky přípustná hmotnost"
po zapracování změny a uveřejnění ve Sbírce zákonů jak čtu můžeš na "B" táhnout i těžší, pokud souprava bude tvořena vozidly s největšími tph do 3500 kg
je fuk co vezeš, jestli luft, cihly, nebo obytňák, důležitý je údaj v ORV

takže počkat až vyjde aktualizované znění
do té doby se při kontrole schovat za výklad MV ČR,

Krásné, jasné, přehledné. Děkuji.
May/1955 Ovali (typ 1/13)
Aug/1950 Brezel (typ 11c)
Jan/1950 Brezel (typ 11a)
Jul/1948 Brezel (typ 11)

Uživatelský avatar
SO 545
vw pozitiv
Příspěvky: 4453
Registrován: 27 říj 2004
Bydliště: vych.slovensko-Sobrance
Kontaktovat uživatele:

Re: Tahání přívěsu s Bčkem

Příspěvekod SO 545 » 25 zář 2013

u nas uz bezne prevazuju /vazia/ aj osobaky s privesom /napr zo stavebnim so strkom .. hned to maju ludia drahsie/

za Borou ak si dobre pamatam je mozne tahat prives do max cca 1100kg.

Viac utiahne Sharan

A slusne utiahne Transporter.
SYSTEM CONTROL
www.vwolkers.com Mrtvy muž

Uživatelský avatar
maxmax
stálý inventář fóra flat4
Příspěvky: 4990
Registrován: 25 pro 2007
Bydliště: Praha 8 a5
Kontaktovat uživatele:

Re: Tahání přívěsu s Bčkem

Příspěvekod maxmax » 25 zář 2013

wally píše:Závěr teda je, že bus 1100kg + 780kg Triton je cajk s B... [-o< Nějak jsem se ztratil...

Jo ztratil, na přívěs nad 750 potřebuješ E, nebo to malé rozšíření, co tam nabízej, ale Éčko se opravdu neztratí :roll:
Za jedenácté: Nebudeš jiného vozu než VW říditi:


Zpět na “Pokec o všem možném...i nemožném...”

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 2 hosti